﹎ ┈ ┈ .o┈陪袮看日出.. ○
﹎┈﹎ ●  ○ 感受那種愛.o▂▃▅▆
┈ ┈ /█\/▓\ ﹎ ┈ ﹎﹎ ┈ ﹎
▅▆▇█████▇▆▅▃▂┈﹎恋爱像糖果
只愿作你心中的第一LOVE的路上只有Iand You.威!
▁▁▁◢▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁
▏ ╲█◤                     ▏
▏◢██◣你无声地落下 **   ▏
▏ 残酷地带走所有回忆◥██◤ ▏
◥▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁◢█╲▁▏
┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻
┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳
┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻
┻┳┻ 前方是絕路 ┳ 希望在转角 ┻┳
┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻┳┻
.┣━┒.;``.┣─┒` .~`.简简单单dē过
.┟━┃┍╄┓┟━│.╃━ .
;┝─┃┣╈┤┣━┃;/.╈ ˋ~╭╮.ˊ
.┗━┘┗┸┛└━┛/┃┻``..╭╯
┎════┰════┒snowrather.y
║█. ﹎﹎┃﹎﹎﹎﹎║╭○╮● ↓看啊☆★☆§
║﹎﹎﹎﹎┃里有你﹎║ /■\/■\ 
║我Dē字典┃﹎﹎﹎  ║  || ||
║﹎﹎﹎﹎┃﹎就夠了║
┖════┸════斐(.wǒ_眞dê .禧.歡.伱)
╭︽╮ ɑɑ拉勾oo上吊⺗①○○年︽不許變♀﹎
("婞") ╭━━━━╮╭∞━━━╮ ︵︵︵︵.o
╰︾╯ ┃        ┃┃        ┃ (Love)you)
╭︽╮ ┃●    ●┃┃●    ●┃  ╲╱╲╱
("諨") ┃ - 。 - ┃┃﹋ ε ﹋┃ ⊕姥嘙
╰︾╯ ╰━━━━〇○━━━━╯  ◇